algae

“Metabolic design to change the City and its System”dwn

dwn2

01 50 years dwn302 50 yearsdwn404dwn5

Course:
Design with Nature 2016
.
Students:
Anastasia Stephany Marcella
Elena Janeva
Pedro Levit Arroyo Ventura
 .
Faculty:
Javier Peña
Rodrigo Rubio
Oriol Carrasco